Kik vagyunk?

Az oldal címe: http://rakottkel.hu.

Tartalomjegyzék

 1. M I A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA ? 2
 2. A DATKEZELŐ ADATAI 3
 3. M ILYEN ADATKEZELÉSI
  FOLYAMATOK TÖRTÉNNEK A
  W EBOLDALON ? 3
 4. M ILYEN JOGAI VANNAK A
  F ELHASZNÁLÓKNAK ? 9
 5. J OGGYAKORLÁSRA IRÁNYULÓ KÉRELEMMEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSUNK 11
 6. S ZEMÉLYES ADATOK LEHETSÉGES CÍMZETTJEI , ADATFELDOLGOZÓK 12
 7. A DATBIZTONSÁG 14
 8. S ÜTIK ( COOKIES ) 15
 9. E GYÉB RENDELKEZÉSEK 17
 10. MELLÉKLETEK 19
  1. Mi a tájékoztató célja?
  Jelen Tájékoztatót abból a célból fogadjuk el, hogy szolgáltatásainkat igénybe vevő természetes
  személyek és jogi személyek képviselői (a továbbiakban: Felhasználók) részére minden lényeges
  információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és
  közérthetően megfogalmazva közöljünk, valamint segítsük az Ügyfeleket a 4. pontban szereplő jogaik
  gyakorlásában.
  Tájékoztatási kötelezettségünk alapja a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, az Európai Parlament
  és Tanács (EU) 2016/679. számú Rendelet (a továbbiakban: GDPR ) 12. cikke, az önrendelkezési
  jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv. ) 16. §-a, illetve
  az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
  szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ( Elkertv. ) 4. §-a.
  A Tájékoztató a GDPR, az Infotv., valamint az egyes adatkezelések szempontjából releváns további
  jogszabályok figyelembevételével készült. A jogszabályok felsorolását a Tájékoztató 1. számú
  melléklete, a legfontosabb fogalmak ismertetését pedig a 2. számú melléklet tartalmazza.
  Jelen tájékoztató kialakítása és alkalmazása során a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
  Hatóságnak az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlásban foglalt
  megállapítások, valamint a GDPR 5. cikkének figyelembevételével, különösen az 5. cikk (2)
  bekezdésében szereplő elszámoltathatóság elvének szellemében jártunk el. 1.2 Adatkezelő adatai
  Név Dobai Esztella
  Weboldal rakottkel.hu
  E-mail esztella.dobai@gmail.com
  Telefonszám +3630 4089972

3. Milyen adatkezelési folyamatok történnek a Weboldalon?
Jelen pontban részletezzük az egyes adatkezelésekhez tartozó azon lényeges körülményeket, melyeket
a GDPR és az egyéb ágazati jogszabályok elvárnak minden adatkezelőtől. A weboldalon nem történik
adatkezelés.
4. Milyen jogai vannak a Felhasználóknak?
Számunkra fontos, hogy adatkezelésünk megfeleljen a tisztességesség, a jogszerűség és az átláthatóság
követelményeinek. Ennek fényében jelen pontban röviden bemutatjuk az egyes érintetti jogokat, majd
ezeket bővebben kifejtjük a tájékoztató 3. számú mellékletében.
Felhasználónk ingyenes tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint
jogszabályban meghatározott esetekben kérheti azok helyesbítését, törlését, zárolását, vagy
kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A tájékoztatás
kérését és a jelen pontban szereplő kérelmeket Felhasználónk 2. pontban szereplő elérhetőségeinkre
tudja címezni.
4.1. Hozzáférési jog
Felhasználónk visszajelzést kaphat tőlünk személyes adatainak kezeléséről és ezekhez a személyes
adatokhoz, illetve kezelésük részleteihez hozzáférhet.
4.2. Helyesbítéshez való jog
Felhasználónk kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük a rá vonatkozó pontatlan
személyes adatokat, illetve jogosult kérni a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő
nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
4.3. Törléshez való jog
Felhasználónk kérésére töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat, ha azok kezelésére nincsen
szükségünk, vagy visszavonja hozzájárulását, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, vagy kezelésük
jogellenes.

4.4. Elfeledéshez való jog
Felhasználónk törlésre irányuló kérelméről – ha igényli – igyekszünk értesíteni minden olyan
adatkezelőt, aki Felhasználónk esetlegesen nyilvánosságra került adatait megismerte, illetve
megismerhette.
4.5. Adatkezelés korlátozásához való jog
Felhasználónk kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha a személyes adatok pontossága vitatott, vagy
jogellenes az adatkezelés, vagy Felhasználónk tiltakozik az adatkezelés ellen, illetve ha nincsen
szükségünk a továbbiakban a megadott személyes adatokra.
4.6. Adathordozhatósághoz való jog
Felhasználónk a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat tagolt, széles körben használt,
géppel olvasható formátumban megkaphatja, illetve ezeket továbbíthatja egy másik adatkezelőnek.
4.7. Reagálás a kérelmekre
A kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap – tiltakozás
esetén 15 nap – alatt megvizsgáljuk, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, amelyről
a kérelmezőt írásban tájékoztatjuk. Ha Felhasználónk kérelmét nem teljesítjük, döntésünkben közöljük
a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
4.8. Jogorvoslati lehetőségek
Számunkra fontos a személyes adatok védelme, egyúttal tiszteletben tartjuk a Felhasználók
információs önrendelkezési jogát, ezért igyekszünk minden kérelemre korrekt módon és határidőn
belül reagálni. Erre tekintettel kérjük a Tisztelt Felhasználókat, hogy az esetleges hatósági és bírósági
igényérvényesítés igénybevétele előtt szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot – panasz megtétele
céljából – velünk a felmerült konfliktusok békés úton történő rendezése érdekében.
Amennyiben a megkeresés nem vezet eredményre, Felhasználónk
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti
jogait (a per Felhasználónk lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék
előtt is megindítható; a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül
lehet megtekinteni: http://birosag.hu/torvenyszekek), valamint
4

– az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; fax:
+36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap:
https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html; online ügyindítás:
https://www.naih.hu/online-uegyinditas.html; a továbbiakban: NAIH) fordulhat és panaszt
tehet.
5. Joggyakorlásra irányuló kérelemmel kapcsolatos eljárásunk
5.1. Címzettek értesítése
Helyesbítésről, törlésről, adatkezelés-korlátozásról minden esetben értesítjük azokat a címzetteket
akikkel, illetve amelyekkel a Felhasználó személyes adatait közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek
bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználó kérésére tájékoztatást nyújtunk
ezekről a címzettekről.
5.2. Tájékoztatás módja, határideje
A 4. ponthoz kapcsolódó kérelmek nyomán hozott intézkedésekről legfeljebb a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül – ha a Felhasználó másként nem kéri – elektronikus formában
tájékoztatást nyújtunk. Ez a határidő szükség esetén – a kérelem összetettsége, illetve a kérelmek
számára tekintettel – további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról annak
okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk a
Felhasználót.
A Felhasználó kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolja
személyazonosságát.
Amennyiben nem intézkedünk a kérelem nyomán, legfeljebb annak beérkezésétől számított egy
hónapon belül tájékoztatjuk a Felhasználót ennek okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a
NAIH-nál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával (4.8. pont).
5.3. Ellenőrzés
Kivételes esetben, ha megalapozott kétségeink vannak a kérelmet benyújtó természetes személy
kilétével kapcsolatban, további, személyazonosság megerősítéséhez szükséges információk nyújtását
kérjük. Ez az intézkedés a GDPR 5. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, az adatkezelés
bizalmasságának elősegítése, azaz a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés
megakadályozása céljából szükséges.
5
5.4. Tájékoztatás és intézkedés költségei
A 4. ponthoz kapcsolódó kérelmekre adott tájékoztatást, illetve az azok alapján megtett intézkedéseket
díjmentesen biztosítjuk.
Ha a Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt –
túlzó, – figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés
meghozatalával járó adminisztratív költségekre – ésszerű díjat számítunk fel, vagy megtagadjuk a
kérelem alapján történő intézkedést.
6. Személyes adatok lehetséges címzettjei, adatfeldolgozók
6.1. Weboldal működésével összefüggésben
A Weboldal használata során megadott személyes adatokhoz a tárhelyszolgáltató, mint adatfeldolgozó
jogosult hozzáférni.
Név: Tárhelypark Kft.
Elérhetőségek:
+36 1 700 4140
1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 14. 2.em.
info@tarhelypark.hu
6.6. Közösségi média felületekkel összefüggésben
Weboldalunk több közösségi média felülettel is rendelkezik (például Facebook, Pinterest); így ha
például a Felhasználó „kedveli” az oldalunkat Facebookon, vagy „követ” bennünket Pinteresten,
megismerünk minden, profiljához tartozó és nyilvánosság számára elérhető személyes adatot. Ezeken
az oldalakon felmerülő adatkezelésekről az adott szolgáltató saját adatkezelési szabályzatában
találhatóak releváns információk.
6
7. Adatbiztonság
A Felhasználó személyes adatai megismerésére a mi és az adatfeldolgozók alkalmazottai a
munkakörükbe tartozó feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak. Megteszünk minden
olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
7.1. Szervezési intézkedések

Informatikai rendszereinkhez a hozzáférést személyhez köthető jogosultsággal tesszük lehetővé. A
hozzáférések kiosztásánál érvényesül a „szükséges és elégséges jogok elve”, azaz informatikai
rendszereinket és szolgáltatásainkat minden alkalmazott csak a feladatának ellátásához szükséges
mértékben, az ennek megfelelő jogosultságokkal és a szükséges időtartamig használhatja. Az
informatikai rendszerekhez és szolgáltatásokhoz hozzáférési jogot csak az a személy kaphat, aki
biztonsági vagy egyéb (pl. összeférhetetlenségi) okokból nem esik korlátozás alá, valamint rendelkezik
az annak biztonságos használatához szükséges szakmai, üzleti és információbiztonsági ismeretekkel.
Mi és az adatfeldolgozók írásos nyilatkozatban szigorú titoktartási szabályokat vállalunk, és a
tevékenységünk során ezek szerint a titoktartási szabályok szerint kötelesek vagyunk eljárni.
7.2. Technikai intézkedések
Az adatokat – az adatfeldolgozóink által tárolt adatok kivételével – saját eszközeinken,
adatközpontban tároljuk. Az adatokat tároló informatikai eszközöket elhatároltan, külön zárt
szerverteremben tároljuk, többlépcsős, jogosultság ellenőrzéshez kötött beléptető rendszerrel védetten.
Többszintű, tűzfalas védelemmel védjük a belső hálózatunkat. Az alkalmazott nyilvános hálózatok
belépési pontjain mindenhol minden esetben hardveres tűzfal (határvédelmi eszköz) helyezkedik el.
Az adatokat redundánsan – azaz több helyen – tároljuk, hogy védjük azokat az informatikai eszköz
meghibásodásából fakadó megsemmisüléstől, elvesztéstől, sérüléstől, a jogellenes megsemmisítéstől.
Többszintű, aktív, komplex kártékony kódok elleni védelemmel (pl. vírusvédelem) védjük a belső
hálózatainkat a külső támadásoktól. Az általunk működtetett informatikai rendszerekhez,
adatbázisokhoz az elengedhetetlen külső elérést titkosított adatkapcsolaton keresztül valósítjuk meg
(VPN).
Mindent megteszünk azért, hogy informatikai eszközeink, szoftvereink folyamatosan megfeleljenek a
piaci működésben általánosan elfogadott technológiai megoldásoknak.
A fejlesztéseink során olyan rendszereket alakítunk ki, amelyekben a naplózás révén kontrollálhatók
és nyomon követhetők a végzett műveletek, észlelhetők a bekövetkezett incidensek, például a
jogosulatlan hozzáférés.
Szerverünk a tárhelyszolgáltató elkülönített dedikált szerverén, védetten és zártan található.
7
A NAIH pártok honlapjain végzett adatkezelések adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlás
figyelembevételével a weboldalon https protokollt használunk, amely magasabb adatbiztonsági szintet
jelent a http protokolhoz képest.
8. Sütik (cookies)
Weboldalunk megfelelő működése érdekében bizonyos esetekben apró adat file-okat helyezünk el a
Felahsználó számítógépes eszközén, a legtöbb modern honlaphoz hasonlóan.
8.1. Mi az a süti?
A süti egy olyan, kisméretű szöveges file, amit a honlap a Felhasználó számítógépes eszközére
(beleértve a mobil telefonokat is) helyez el. Ennek köszönhetően a honlap „emlékezni” tud a
Felhasználó beállításaira (pl.: használt nyelv, betűméret, megjelenítés, stb.), így nem kell azt minden
alkalommal újra beállítani, amikor felkeresi weboldalunkat.
A Weboldalon használt sütik listája:
Cookie
forrása: rakottkel.hu
Cookie neve: süti Cookie funkciója: szolgáltatás javítása  Cookie lejárata: 30 nap

Ezek a sütik letörölhetőek, vagy blokkolhatóak, de ebben az esetben a Weboldal nem biztos, hogy
megfelelően fognak működni.
A sütiket nem használjuk arra, hogy a Felhasználót személy szerint beazonosítsuk. Ezek a sütik csak a
fent leírt célokat szolgálják.
8.2. Google Analytics
1. A Weboldal a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző
szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a
számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk
rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali
aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
8

A NAIH pártok honlapjain végzett adatkezelések adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlás
figyelembevételével a weboldalon https protokollt használunk, amely magasabb adatbiztonsági szintet
jelent a http protokolhoz képest.
8. Sütik (cookies)
Weboldalunk megfelelő működése érdekében bizonyos esetekben apró adat file-okat helyezünk el a
Felahsználó számítógépes eszközén, a legtöbb modern honlaphoz hasonlóan.
8.1. Mi az a süti?
A süti egy olyan, kisméretű szöveges file, amit a honlap a Felhasználó számítógépes eszközére
(beleértve a mobil telefonokat is) helyez el. Ennek köszönhetően a honlap „emlékezni” tud a
Felhasználó beállításaira (pl.: használt nyelv, betűméret, megjelenítés, stb.), így nem kell azt minden
alkalommal újra beállítani, amikor felkeresi weboldalunkat.
A Weboldalon használt sütik listája:
Cookie
forrása
Cookie neve Cookie funkciója Cookie lejárata
rakottkel.hu általános süti szolgáltatás javítása 30 nap
Ezek a sütik letörölhetőek, vagy blokkolhatóak, de ebben az esetben a Weboldal nem biztos, hogy
megfelelően fognak működni.
A sütiket nem használjuk arra, hogy a Felhasználót személy szerint beazonosítsuk. Ezek a sütik csak a
fent leírt célokat szolgálják.
8.2. Google Analytics
1. A Weboldal a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző
szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a
számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk
rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali
aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
8
3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére
csak kivételes esetekben kerül sor. Megbízásunkból a Google ezeket az információkat arra fogja
használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy részünkre a
honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az
internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti
össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő
beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat,
hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja
továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal
kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető
böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=h
8.3. Hogyan kezelhetőek a sütik?
A süti file-ok törölhetőek (részletes információk: www.AllAboutCookies.org), vagy a legtöbb mai
böngészővel elhelyezésük blokkolható is. Ebben az esetben azonban a weboldalunk használatakor
bizonyos beállításokat minden alkalommal újra el kell végezni, és bizonyos szolgáltatások nem
feltétlenül fognak működni.
A sütik törléséről, blokkolásáról részletes információk találhatóak a www.AllAboutCookies.org
(angol) oldalon és a Felhasználó által használt böngészőre vonatkozóan:
● Firefox
● Google Chrome
● Microsoft Internet Explorer 11
● Microsoft Internet Explorer 10
● Microsoft Internet Explorer 9
● Microsoft Internet Explorer 8
● Safari 9
● Safari 8
● Safari 6/7
● Opera
9

 1. Egyéb rendelkezések
  9.1. Adatgyűjtés aktivitásról
  A Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthetünk, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználó által
  a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor
  keletkező adatokkal.
  9.2. Adatkezelés eltérő célra
  Ha a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánjuk felhasználni, akkor
  erről a Felhasználókat tájékoztatjuk, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulásukat megszerezzük,
  illetőleg lehetőséget biztosítunk számukra, hogy a felhasználást megtiltsák.
  9.3. Nyilvántartási kötelezettség
  A felelősségünkbe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezetünk
  (adatkezelési tevékenység nyilvántartása) a GDPR 30. cikkének megfelelően.
  9.4. Adatvédelmi incidens
  Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy
  jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való
  jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi incidens esetén a GDPR 33. és 34. cikkei szerint
  vagyunk köteles eljárni. Nyilvántartjuk az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi
  incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.
  9.5. Módosítás
  Bármikor jogosultak vagyunk jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítani.
  Hatályos: 2020. 05. 07.
  Dobai Esztella
  Adatkezelő
  10
  11
 2. számú melléklet
  A vonatkozó jogszabályok
  A Tájékoztató kialakítása során az Adatkezelő figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat,
  illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és
  az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
  szóló, 2016. április 27-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
  törvény 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
 • a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp);
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.);
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.);
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
  összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.)
  12

2. számú melléklet
A személyes adatok kezelésével kapcsolatos fogalmak
– adatkezelő: az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit
meghatározza;
– adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,
felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel
útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
– adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele;
– adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges;
– adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
– adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása
céljából;
– adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
– adatfeldolgozó: az a jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
– címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e;
– cookie: a webszerver által küldött és a felhasználó számítógépén meghatározott időre
elhelyezett kis adatcsomag (szöveges fájl), amit annak jellégétől függően a szerver az újabb
látogatások alkalmával ki is egészíthet, azaz, ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett
sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális
látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében;
– érintett/felhasználó: azonosított vagy azonosítható természetes személy; azonosítható az a
természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító,
például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi,
fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó
egy vagy több tényező alapján azonosítható;
13
– harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval
vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása
alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
– az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő
személyes adatok kezeléséhez;
– IP cím: valamennyi hálózatban, amelyben a kommunikáció a TCP/IP-protokoll szerint folyik,
a szervergépek IP-címmel, azaz azonosítószámmal rendelkeznek, amelyek az adott gépek
hálózaton keresztüli azonosítását teszik lehetővé. Tudvalévő, hogy minden hálózatra kapcsolt
számítógép rendelkezik IP címmel, amelyen keresztül beazonosítható.
– személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ.;
– tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
14

3. számú melléklet
Érintetti jogok
Hozzáférés
A Felhasználó jogosult arra, hogy – elérhetőségeink valamelyikén benyújtott – kérelmére hozzáférést
kapjon az általunk által kezelt személyes adataihoz. Ennek keretében a Felhasználó az alábbiakról kap
tájékoztatást:
– személyes adatainak kezelése folyamatban van-e;
– az adatkezelés céljai;
– az érintett személyes adatok kategóriái;
– azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat
közölték vagy közölni fogják;
– a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
– jogai;
– jogorvoslati lehetőségei;
– az adatforrásokra vonatkozó információ.
A Felhasználó kérheti továbbá az adatkezelés tárgyát képező személyes adatai másolatának
rendelkezésére bocsátását is. Ebben az esetben a személyes adatokat tagolt, széles körben használt,
számítógéppel olvasható formátumban (PDF/XML), illetve annak kinyomtatott változatában, papír
alapon bocsátjuk rendelkezésre. A másolat igénylése ingyenes.
Helyesbítés
A Felhasználó – elérhetőségeinken keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az általunk
kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
Amennyiben a valóságnak nem megfelelő információk pontosításához, kiegészítéséhez szükséges
információk nem állnak rendelkezésünkre, kérhetjük ezen kiegészítő adatok benyújtását, az adatok
pontosságának igazolását. Ameddig az adatok pontosítása, kiegészítése – a kiegészítő információk
hiányában – nem végezhető el, korlátozzuk az érintett személyes adatok kezelését, az azokon végzett
műveleteket – a tárolás kivételével – ideiglenesen felfüggesztjük.
15
Törlés
A Felhasználó – elérhetőségeinken keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az általunk
kezelt, rá vonatkozó személyes adatok törlését, amennyiben a következő feltételek valamelyike
fennáll:
– a továbbiakban már nincs szükségünk az adott adatokra;
– aggodalma merül fel az adatai általunk történő adatkezelésének jogszerűsége tekintetében.
Amennyiben a Felhasználó kérelme nyomán megállapítjuk, hogy az általunk kezelt személyes adatok
törlésének kötelezettsége fennáll, az adatok kezelését megszüntetjük, a korábban kezelt személyes
adatokat pedig megsemmisítjük. Emellett a személyes adatok törlésének kötelezettsége a hozzájárulás
visszavonása, a tiltakozási jog gyakorlása, valamint jogszabályi kötelezettségek alapján is fennállhat.
Az adatkezelés korlátozása
A Felhasználó – elérhetőségeinken keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az általunk
kezelt, rá vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását az alábbi esetekben:
– aggodalma merül fel az általunk kezelt, rá vonatkozó személyes adatok kezelésének
jogszerűsége tekintetében és az adatok törlése helyett kéri a korlátozást;
– a továbbiakban már nincs szükségünk az adott adatokra, de a Felhasználó igényli azokat jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
Automatikusan korlátozzuk a személyes adatok kezelését abban az esetben, ha a Felhasználó vitatja a
személyes adatok pontosságát, illetve, ha a Felhasználó tiltakozáshoz való jogát gyakorolja. Ez esetben
a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának
ellenőrzését, illetve – tiltakozás esetén – annak megállapítását, hogy fennállnak- e az adatkezelés
folytatásának felételei.
A korlátozás ideje alatt a megjelölt személyes adatokon adatkezelési műveletek nem végezhetők, csak
tárolni lehet az adatokat. A személyes adatokat az adatkezelés korlátozása esetén kizárólag az alábbi
esetekben lehet kezelni:
– az érintett hozzájárulása alapján;
– jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme;
– más természetes vagy jogi személy jogainak védelme;
– fontos közérdek.
16

A korlátozás feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk a Felhasználókat.
Adathordozhatóság
A Felhasználó – elérhetőségeinken keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az általunk
kezelt, rá vonatkozó személyes adatok rendelkezésre bocsátását azok további, Felhasználó által
meghatározott felhasználása érdekében. Emellett a Felhasználó kérheti azt is, hogy egy általa megjelölt
másik adatkezelő részére továbbítsuk a személyes adatait.
E jogosultság kizárólag a Felhasználó által rendelkezésünkre bocsátott, szerződése teljesítése
érdekében kezelt személyes adatokra korlátozódik. Egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. A
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban (PDF/XML),
illetve annak kinyomtatott változatában, papír alapon bocsátjuk a Felhasználó rendelkezésre.
Tájékoztatjuk a Felhasználót arról, hogy e jog gyakorlása nem jár automatikusan a személyes adatok
rendszereinkből való törlésével. Emellett a Felhasználó az adatok hordozását követően is jogosult a

velünk történő ismételt kapcsolatfelvételre vagy kapcsolattartásra.
Tiltakozás
A Felhasználó – elérhetőségeinken keresztül benyújtott kérelem alapján – bármikor tiltakozhat a
személyes adatai regisztráció céljából történő kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő
megvizsgálja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják-e, amelyek
elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben azt
állapítjuk meg, hogy ilyen okok fennállnak, a személyes adatok kezelését folytatjuk. Ellenkező esetben
a személyes adatokat tovább nem kezeljük.
17

Print Friendly, PDF & Email
Rakottkel.hu